Wyszukaj
Regulamin

DEFINICJE
Sklep Internetowy — prowadzony przez Sprzedawcę Mateusza Majak sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową: www.estemoda.pl
Sprzedawca – Mateusz Majak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ESTE Polska

Mateusz Majak z siedzibą ul. Maratońska 87/5, 94-007 Łódź  NIP: 7272756313 prowadzący Sklep Internetowy, adres poczty elektronicznej: kontakt@estemoda.pl
Konsument — osoba fizyczna dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna umowa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
Przedsiębiorca na prawach Konsumenta- osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że czynność ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zamawiający — Konsument, Przedsiębiorca na prawach Konsumenta lub Przedsiębiorca, korzystający ze Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności w celu dokonania zakupów.
Regulamin — przedmiotowy dokument, określający warunki sprzedaży oraz działalności Sklepu Internetowego. Niniejszy Regulamin jest na podstawie przepisów art. 384 Kodeksu Cywilnego  częścią Umowy sprzedaży zawartej z Zamawiającym. 
Towar — rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży,
Zamówienie — oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy, określające: rodzaj i ilość Towaru, sposób zapłaty, sposób dostawy, miejsce dostawy, oraz dane Zamawiającego, stanowiące złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

1. REGULACJE WSTĘPNE
Sklep Internetowy, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) — pod adresem: www.estemoda.pl

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym.
2.2. Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
2.3 Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Sprzedawcą,
2.4. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z przepisami prawa polskiego. 2.5. Sklep Internetowy posiada siedzibę na terenie Polski.

 

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
3.1. Sklep Internetowy służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3.2. Zakupy w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pełnoletnie osoby fizyczne.  
3.3. Otrzymanie faktury jest możliwe tylko wtedy, kiedy Zamawiający w momencie składania zamówienia zaznaczy taką opcję i poda pełne dane, które mają zostać na niej umieszczone.
3.4. Zamieszczone w Sklepie Internetowym ceny stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog Towarów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
3.5. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym, Zamawiający musi wykonać następujące czynności: wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Towaru, umieścić Towar w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka" i złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty. Przy składaniu Zamówienia wybranego Towaru Zamawiający może dokonać rejestracji do systemu Sklepu Internetowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji Zamówienia lub zalogować się do systemu Sklepu Internetowego, jeśli już posiada konto. Zamawiający może złożyć Zamówienie bez uprzedniej rejestracji lub zalogowania się do systemu Sklepu Internetowego. Wraz ze złożeniem Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Składając Zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptuje jego postanowienia.
3.6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu zakupów w Sklepie Internetowym, pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym może być prowadzona korespondencja e-mailowa. W jej ramach Zamawiający będzie otrzymywał na podany przy składaniu adres e-mailowy wiadomości dotyczące Zamówienia.
3.7. W chwili akceptacji zamawianych Towarów oraz sposobu płatności i dostawy, Zamawiający otrzymuje informację potwierdzającą złożenie Zamówienia i numer Zamówienia, wyszczególnienie wybranych Towarów, sposób płatności i wybrany sposób dostawy z podaniem adresu. 
3.8. Przy płatności przelewem lub kartą kredytową, Zamawiający może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie czy nie. W tym drugim przypadku, e-maił będzie zawierał prośbę o ponowienie próby zapłaty. [pytanie, czy system sklepu internetowego będzie generował takie wiadomości]
3.9. W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne Zamawiający otrzyma stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt ze Sprzedawcą i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych Towarów została wstrzymana do czasu wyjaśnienia. [pytanie, czy system sklepu internetowego będzie generował takie wiadomości]
3.10. Sklep Internetowy zastrzega, że może zaistnieć sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione Towary będą osiągalne. W takim przypadku Zamawiający otrzyma wiadomość z informacją o całkowitym anulowaniu Zamówienia. 
3.11. Po całkowitym skompletowaniu Zamówionego Towaru i jego wysłaniu, Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą ten fakt oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata.
3.12. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.
3.13. Ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Zamawiającego w chwili złożenia Zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 

4. FORMY PŁATNOŚCI I CENY
4.1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności  poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym lub kartą) . Po wybraniu tej formy płatności Zamawiający zostanie poinformowany o numerze rachunku, na który dokonać należy przelewu oraz o numerze zamówienia, który wskazać należy w tytule przelewu.
4.2. Zamówienie zostanie przekazane do wysyłki niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, przy czym wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu płatności za Towar. 

 

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
5.1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy:
⦁ dostawa za pośrednictwem paczkomatów (InPost), 
⦁ dostawa poprzez firmę kurierską, (DPD),
5.2. Realizacja złożonego Zamówienia polega na sprawdzeniu przez Sklep Internetowy kompletności wysłanych danych.
5.3. Jeśli informacje podane przez Zamawiającego są wystarczające, Zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. 
5.4. W momencie przekazania przesyłki firmie kurierskiej, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail o nadaniu Towaru.
5.5. Jeśli zamówiony Towar jest dostępny, wydanie go dostawcy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia Zamówienia i dokonania płatności. Czas konieczny na skompletowanie i wydanie Zamówienia dostawcy może ulec wydłużeniu, jeśli zamówienie zostało złożone w okresie wyprzedaży lub akcji promocyjnych.
5.6. Koszty dostawy Towaru są wskazane zostaną w treści informacji o której mowa w punkcie 3.7.

 

6. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
6.1. Zamówienie może zostać anulowane gdy:
a)    formularz Zamówienia zostanie wypełniony częściowo (w szczególności podany zostanie błędny adres e-mail),
b)    Zamawiający nie dokona przedpłaty,
c)    Zamawiający, na którymkolwiek z etapów składania Zamówienia, zaprzestanie wykonywania kolejnych kroków, przez co nie ukończy procesu składania Zamówienia,
d)    na wyraźne życzenie Zamawiającego zgłoszone do Sprzedawcy,
e)    z powodu braku zamawianego Towaru w magazynie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego,
f)    Zamawiający nie dokona zapłaty za zamówiony Towar w okresie 5 dni od dnia poinformowania przez Sklep Internetowy o braku wpłaty.

 

7. REKLAMACJE
7.1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego są Towarami oryginalnymi i pozbawionymi wad. Sklep Internetowy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. w Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.), jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Zamawiającemu.
7.2. Reklamacja powinna zawierać dane Zamawiającego składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Zamawiający życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Zamawiającego, a także preferowany przez Zamawiającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sklepowi Internetowemu dowód zakupu Towaru, którym może być np. potwierdzenie zapłaty ze wskazaniem numeru zamówienia albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Zamawiający nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7.3. Zamawiający, składając reklamację, może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego w zakładce: „zwrot/reklamacja" na stronie Sklepu Internetowego: www.estemoda.pl  Formularz stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Zamawiający nie musi korzystać, ani się nim kierować. Formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.4. W celu złożenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru i opisem reklamacji, do Sklepu Internetowego na adres Sprzedawcy: ESTE Polska Mateusz Majak, Maratońska 87/5, 94-007 Łódź.
7.5.Reklamacje rozpatrywano są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do Sklepu Internetowego. W tym samym terminie Zamawiający zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji, w sposób wybrany w zgłoszeniu reklamacji.
7.6 W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, reklamowany Towar zostanie odesłany Zamawiającemu wraz z informacją o przyczynach uznania reklamacji za niezasadną.
7.7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego, wadliwy Towar zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad. albo wada zostanie usunięta. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny, Klientowi zostanie zwrócona należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
8.1. Zamawiający będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta (zwany w niniejszym rozdziale także Odstępującym lub Odstępującym od umowy) może w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne metki oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że odstępujący od umowy złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Odstępujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w dowolny sposób, przy czym, w celu ułatwienia procesu, Sklep Internetowy zaleca skorzystanie z gotowego formularza, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i można go pobrać ze strony Sklepu Internetowego: www.estemoda.pl 
W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w sposób inny, niż wskazano powyżej, powinno ono każdorazowo zawierać: określenie adresata, datę odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres Odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem Internetowym, jak również— w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - powinno być podpisane.
8.2. Sklep Internetowy zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Odstępującemu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył odstępujący podczas składania Zamówienia, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób rozliczenia.
8.3. Odstępujący od umowy zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić Towar. Jeżeli odstępujący nie wywiąże się z obowiązku zwrotu Towaru w terminie lub nie przedstawi potwierdzenia odesłania Towaru, Sklep Internetowy ma prawo wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sklep Internetowy nie będzie zobowiązany do zachowania terminu określonego w pkt 8.2.
8.4. Odstępujący od umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sklepu Internetowego. 
8.5. Odstępujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.6. Towar należy odesłać na następujący adres Sprzedawcy:
ESTE Polska Mateusz Majak ul. Maratońska 87/5, 94-007 Łódź.
8.7. Wymiana Towaru może nastąpić poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży zgodnie z rozdziałem 8 Regulaminu oraz przez ponowne Zamówienie Towaru na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
8.8. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH
9.1. Dane osobowe podawane przez Zamawiającego w Sklepie Intenetowym (w tym w procesie rejestracji konta, korzystania ze Sklepu Internetowego, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są przez Sprzedawcę to jest ESTE Polska Mateusz Majak z/s   ul. Maratońska 87/5, 94-007 Łódź — Administratora Danych.
9.2.  Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Zamawiającego znajdują się w zakładce Polityka Prywatności na stronie Sklepu Internetowego: www.estemoda.pl

 

10. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
10.1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Sklep Internetowy nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
10.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http ://www.uokik.gov.p1).

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Wszelkie kwestie uregulowane w Regulaminie, w tym dotyczące zawierania umowy sprzedaży, jej wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. w Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.), a w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach Konsumenta także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.). Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
11.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu w szczególnych przypadkach, w tym w razie konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do przepisów prawa, do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, a ponadto w związku z rozbudową lub zmianą Sklepu Internetowego, koniecznością dostosowania warunków technicznych, koniecznością usunięcia omyłek pisarskich, z przyczyn organizacyjnych oraz w celu poprawy jakości świadczonej obsługi. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Sklepu Internetowego: www.estemoda.pl
11.3. Zamawiający, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania e-mailem informacji o zmianie Regulaminu, może złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na wprowadzone zmiany. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail: kontakt@estemoda.pl W braku akceptacji konto użytkownika Sklepu Internetowego zostanie usunięte w terminie 3 dni roboczych.
11.4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
11.5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do:
a)    wolnorynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany;
b)    zmiany oferty Sklepu Internetowego;
c)    w przypadku Zamówienia więcej niż jednej sztuki Towaru, do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz;
d)    czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.


Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2021 r.